Huawei E303/Windows 7
Specifications

General
Data transfer

Band


850 MHz Yes
900 MHz Yes
1800 MHz Yes
1900 MHz Yes
2100 MHz Yes
Huawei E303/Windows 7